12 เมษายน 2562 ชาวกะเหรี่ยงบ้านแม่หาร ร่วมกับ สำนักบริหารอนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง บวชป่า

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/74415

ราษฎรชาวกะเหรี่ยงบ้านแม่หาร อำเภอแม่สะเรียง ร่วมกับสำนักบริหารอนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง และอีกหลายหน่วยงานภาครัฐ พากันบวชป่า เพื่อสอนให้ลูกหลานช่วยกันป้องกันรักษาป่าและรำลึกถึงพระคุณของป่าที่ให้ชีวิตแก่มนุษย์ และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนายอำเภอแม่สะเรียง ประธานพิธีบวชป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณลำห้วยแม่จ๋อน บ้านแม่หาร (ชาวเขาเผ่าปะกาเก่อญอ หรือกะเหรี่ยง) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยบ้านสบหาร ร่วมกับเครือข่ายราษฎรพิทักษ์ป่าอำเภอแม่สะเรียง โดยประธานเครือข่าย ผู้นำหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ชาวบ้านบ้านแม่หาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ร่วมจัดพิธีบวชป่า บริเวณฝายลำห้วยแม่จ๋อน รวมพื้นที่ประมาณ 3,000 ไร่ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และคืนผืนป่าให้กลับฟื้น มีความสมบูรณ์เป็นแหล่งทรัพยากรป่าไม้ และต้นน้ำที่สำคัญของอำเภอแม่สะเรียง อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนประมาณ 500 คน